Witamy na stronie internetowej poświęconej naszym wszechstronnie użytkowym psom myśliwskim rasy wyżeł niemiecki krótkowłosy! 

 

Welcome to our webpage dedicated to our German Shorthaired Pointer versatile hunting dogs!

 

 

"Jakkolwiek dla hodowców wyżłów dowodnych wielkiej są doniosłości zasady, według których się hodowla uprawia,

to niemniej ważny jest s p o s ó b  w y c h o w a n i a materjału, uzyskanego racjonalną hodowlą. Kto nie umie wychować prawidłowo młodego psa, może popsuć w krótkim czasie najlepszy materjał i uczynić go niezdatnym do swoich celów."  

                                                                            Ks. Ludwik Niedbał

" K a ż d y  ł o w i e c  m a  t a k i e g o  p s a ,  n a  j a k i e g o  z a s ł u g u j e ;  prawidłowy, wytrawny myśliwy będzie miał dobrze ułożonego, inteligentnego wyżła dowodnego, laik zaś (choćby się sam za wielkiego miał nemroda i świetnie umiał strzelać), nerwowego, zepsutego, nieposłusznego bałamuta.

T a k     b y ł o    z a w s z e ,    t a k    j e s t   o b e c n i e    i    t a k    t e ż   

p o z os t a n i e     w    p r z y s z ł o ś c i . "

                                         Ks. Ludwik Niedbał